EAST LONDON NATURE

White Mountain Saxifrage

Saxifraga paniculata